Merkpositionering & Culture Book Fellowmind

Fellowmind: merkstrategie en cultuurontwikkeling

We ontwikkelden een positionering en merkcultuur voor Fellowmind, een snelgroeiende IT-bedrijf waarin de mens centraal staat.

Fellowmind: merkstrategie en cultuurontwikkeling