Algemene voorwaarden

Purpose BD

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgevers enerzijds en Branddoctors B.V. (opdrachtnemer) anderzijds. In deze voorwaarden is een aantal afspraken vastgelegd dat geldt in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk andere (werk)afspraken zijn overeengekomen.

Welke afspraken komen we overeen?

1) Opdrachtnemer zal, bij het uitvoeren van de opdrachten die haar door opdrachtgever worden verstrekt, de zorg betrachten van een goed opdrachtnemer. Alle verplichtingen die opdrachtnemer in dat kader op zich heeft genomen, gelden als inspanningsverplichtingen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is aangegeven dat (aan)levertermijnen fataal zijn, betreft het hier richttijden.

2) Opdrachtgever garandeert dat de door hem aangeleverde informatie juist is en dat deze zonder restricties door opdrachtnemer kan worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht. Dat wil onder meer zeggen dat opdrachtnemer ervan uit mag gaan dat opdrachtgever, door het verstrekken van de betreffende informatie, geen geheimhoudingsplicht jegens derden schendt en dat, door het in het kader van de opdracht voorziene gebruik ervan door opdrachtnemer geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden geschonden.

3) Alle opdrachten gelden als uitsluitend aan (de organisatie van) opdrachtnemer gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

De werking van art. 7:404 BW, dat voor het laatst genoemde geval een regeling inhoudt, en de werking van art. 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn uitgesloten.

4.1) De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor door opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer of een door opdrachtnemer gepleegde onrechtmatige daad in het kader van de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot de directe situatie en bovendien tot de overeengekomen opdrachtwaarde of, zo sprake is van werkzaamheden die onder regie worden verricht, het reeds in het betreffende kalenderjaar in rekening gebrachte honorarium met betrekking tot de opdracht in het kader van de uitvoering waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan (exclusief btw), in beide gevallen evenwel met ene maximum van € 50.000. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet ingeval de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van opdrachtnemer of leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.

4.2) Indien opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder een met opdrachtgever gesloten overeenkomst en overigens aan de wettelijke voorwaarden daarvoor is voldaan, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. In voorkomend geval wordt het ontstaan van ongedaanmakingsverplichtingen uitgesloten.

5) Alle door opdrachtnemer verzonden facturen worden opeisbaar 30 kalenderdagen na de dagtekening van de factuur. Betaling dient plaats te vinden zonder opschorting of verrekening.

6) Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, heeft opdrachtnemer het recht om in publicitaire uitingen en/of ten behoeve van acquisitieve doeleinden kenbaar te maken dat zij opdrachten voor opdrachtgever (heeft) verricht. Daarbij zullen uiteraard geen mededelingen omtrent de inhoud, aard of strekking van die opdracht worden gedaan.

7) Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen hen mochten rijzen voortvloeiende uit of op enigerlei wijze verband houdende met een tussen hen gesloten overeenkomst en daaruit eventueel voortvloeiende overeenkomsten zullen exclusief worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.